Tuesday, January 14, 2014

PANINIGARILYO SA KARAMIHAN

Ang pagsisigarilyo ay isang bagay nakahit alam na nating hindi ito maganda sa katawan at kapag naging bisyo na ay napakahirap ng alisin, magbabala man ang gobyerno na mapanganib ito sa kalusugan.  Marami na ang sumubok na huminto ngunit mga nabigo.  At dahil hindi lahat ng tao ay naninigarilyo, isa sa kadalasang tinitiis ng ibang tao ay ang pagsisigarilyo ng ibang tao sa umpukan ng ng maraming tao.Na kahit nararamadaman nila na mayroong hindi may-gusto ay binabale-wala lang nila dahil ang iniisip nila ay pare-pareho lang naman silang hindi pag-aari ang lugar.  At kahit sabihing walang ibang tao na nagsasalita para punahin ang ginagawa nila ay hindi na lang nila pinapansin ang sitwasyon nilang lahat.

Para sa kanila, pare-pareho lang naman ang bawat tao na mayroong kalayaan kung ano ang gustong gawin sa kanyang sarili.  At kung anuman ang ginagawa nila ay sarili naman nila ang tumutustos kaya may karapatan sila na gawin ang maghithit-buga ng usok hanggang gusto nila.Perohindi ito tungkol sa karapatan kung ano ang iyong kalayaan.  Dahil kung kalayaan mo ang iyong ipinaglalaban, paano naman ang ibang tao na may kalayaang lumanghap ng hanging walang usok?  At may mga tao pa na kapag walang makitang lugar para sa paninigarilyo o kaya ay tinatamad na magpunta sa tamang lugar ng pagsisigarilyo ay wala ng pangimi na maghitid ng sigarilyo nang walang pakialam kung mayroong ibang tao na nadadamay sa kanilang bisyo.

Ang totoo nito, sapag-itan ng kinatatayuan ng mga naninigarilyo at hindi naninigarilyo ay mas tama ang huli na magpuna at pigilan ang una na naglalagay ng usok sa hanging nilalanghap nilang lahat.Kailangan naang may pangangailangang manigarilyo ang dapat na gumawa ng paraan dahil bisyo nila ang nakakapwerwisyo sa ibang tao.  Masakit mang sabihin ngunit may ibang tao na hindi marunong gumalang o walang pakialam sa damdamin at kapakanan ng ibang tao.Mabigat sa loob na tanggapin na nag-iingat ka sa sarili mo ngunit ibang tao lang naman ang nagpapahamak sa iyo.  Hindi isang kaartehan ang ayaw makalanghap ng usok ng sigarilyo.Bukod sa kalusugang dahilan, may mga tao na hindi talaga komportable sa amoy ng sigarilyo.  At hindi biro ang nakukuhang halo-halong kemikal ng mga nag-iingat sa kanilang kalusugan mula sa usok na may lason.  Dahil kahit ayaw nila, sila din ay nakakakuha ng nikotin, syanuro, bensina, at pormalin tulad ng kinukuha ng mga boluntaryong may kagustuhang manigarilyo.

Dahil kinikilala ng lipunan ang karapatan ng bawat isang taong naninigarilyo man o hindiay kung kaya nagtalaga ng mga inilaang lugar bilang tamang lugar sa pagsisigarilyo.  Kung ikaw man ay nasa loob ng sarili mong kuwarto, o ng pamamahay na iyong pag-aari, pagdating mo sa mga pampublikong lugar ay hindi na ito sa iyo.  Marapat lang na matutunang igalang ng bawat isa ang lugar at hanging pinagsasaluhan ng lahat.Kung hindi man masawata ang naninigarilyo, nauunawaan naman ng ibang tao na tama naman na ang lahat ng magiging kirot, gastos at hirap kapag tumama na ang karamdaman ay mag-isa naman itong pagdaraanan ng maysakit mismo, ngunit ang kahit ang kapwa niya ay dadalhin sa kahihinatnan niyang sitwasyon na hindi nila kagustuhan ay hindi naman tama.

Kapag inaapuhap ng matinding hirap sa paghinga, kapag may masakit sa loob ng katawan na nagpapahirap, kapag bumagsak ang istraktura ng katawan, kapag gusto mong magtrabaho upang tustusan ang iyong sakit ngunit hindi na kaya ng katawan, ang lahat naman ng ito ay solong-solo, ang mismong may katawan ang makakaramdam ng paghihirap at sakit ng katawan.  At ayaw itong maranasan ng ibang tao kaya sana ay huwag na lang idamay ang mga may ayaw na mangyari ito sa kanilang sarili.

Ni Alex V. VillamayoR
Enero 14, 2014

No comments: