Saturday, January 03, 2015

MALAKI AT MALIIT NA KASALANAN

Kung mayroon akong kinagisnang sampung utos ng Diyos, may nabasa naman ako na mayroong pitong pangunahing kasalanan mula naman sa ibang pananampalataya.  Sa paghahambing ko sa mga ito ay naunawaan ko na mayroon man tayong ibat-ibang kinaanibang paniniwala ay halos nagkakapareho naman ang mga ito ngunit bakit nahihirapan tayong lahat na iwasan ang magkasala?  Siguro ay dahil ang tao ay likas na mahal ang sarili kaysa anu pa man.  Hindi niya hahayaan na masaktan, mapasailalim at maloko ng ibang tao.  Ang anumang nasa isip niya ay ang siyang nais niyang maging tama at masunod.  Ang mga nasa paligid niya ay gusto niyang masakop,  makuha at mapasunod.

May mga pangunahing kasalanan at mayroong yung mga tinatawag na munting kasalaman lamang.  Kaya sa ating relihiyon ay mga itinituro upang maiwasan ang magkasala at kung paano tayo magiging isang mabuting tao sa mata ng ating Panginoon.  Ang pagkilala sa nag-iisang Diyos, ang pagmamahal sa kapwa, at ang pag-iwas sa pagkitil ng buhay, bawal na pagtatalik, pagsisinungalin at pagnanakaw ay ang mga kautusan na itinuturo sa ating relihiyon na ang pagsuway sa mga ito ay isang malaking kasalanan.  Mayroon ding hindi nito kasing-laki katulad ng pagbibintang, pagtigil pagsamba, pagpapakamatay, paghahangad ng hindi pag-aari ngunit gaano man kalaki o kaliit ang kasalanan ay kasalanan pa rin ito na may kabayaran sa kabilang buhay.

Ngunit mayroon pang ilang mga bagay na hindi natin namamalayang mga kasalanan katulad ng kapalaluan, pagsusugal, paglalasing, panunumbat, pangkukulam, pagsusumpa, paniniwala sa manghuhula, salamangka, pagpapalit ng muhon,  pagkuha ng labis na patubo, pagkamkam ng ari-arian, pagmamanman, pagmumura, pagtanggap ng suhol,  pagkakanulo, at pagputol sa ugnayan ng angkan. Anuman ang iyong kinaanibang relihiyon ay itinuturo na ang mga ito ay kasalanan.  Isang halimbawa ay ang kapalaluan. Nasusulat din ito sa aklat ng Koran na ito ay isang kasalanan.  Sa ating buhay, kailangan natin ang maging magpakumbaba.  Ang taong magaling ang palagay sa sarili kadalasan ay mapagmataas at hindi magpapatalo.  Ano ba naman kung magparaya o magbigay-daan ka? Hindi naman malaking kawalan kung mananahimik ka na lamang kaysa naman sa hinihiwa ng matalas na tabas ng iyong dila ang pagkatao ng kapwa mo.  Hindi mo ikabubuti ang mapanghusga dahil sa katapusan ay ikaw ang huhusgahan ayon sa iyong mga ginawa.

Iwasan natin ang maging mapaghiganti, mapagtanim ng galit sa kapwa, at mapanumbat.  Ang anumang mga naitulong, naibigay at magagandang bagay na nagawa mo sa iyong kapwa ay huwag mo ng isusumbat kapag dumating ang panahon na ikaw ay nakakaramdam ng pagkatalo.  Dahil lumalabas na hindi naman pala bukal sa iyong kalooban ang pagtulong, pagbibigay at paggawa ng kabutihan.  Kung mayroon kang mga naka-alitan, maging mapagpatawad tayo.  Linisin natin ang ating kalooban at huwag magtago ng sama ng loob sa kapwa upang hindi mo na naisin ang gumanti at manumbat.  Kung may mga nakakasamaan ka ng loob, maaaring hindi mo iyon malilimutan ngunit ang patawarin at bale-walain ang nangyari ay ang kagustuhan ng Diyos na ating gawin.  Dahil sa ganuon ay nawawalan ka ng dalahin sa iyong puso na nagpapabigat ng iyong pang-araw-araw na buhay.  Totoo, kapag marami kang nakakaaway ay bumibigat ang iyong buhay dahil marami ang naghahangad sa iyo ng paghihirap.  Huwag na nating hangarin ang gumanti dahil sa pagganti natin ay nagkakasala na naman tayo.  Ang anumang uri ng bendeta ay nangngaling sa maitim na puso dahil hindi ka maghahangad na gumanti mula sa sakit na naranasan kung ang iyong puso ay maaliwalas na sa mga poot, inggit, selos at kawalan ng kapanatagan.

Mahirap ang magpakabait.  May mga maliliit na kasalanan ako at kung anuman ang aking mga pagkakasala sa buhay ay hindi ko na dadagdagan pa ng mga nabanggit na kasalanan.  Sapat na sa akin na ang mga ito ay hindi namamamahay sa aking kalooban kaya nakakapamuhay ako ng may katiwasayan, magaan ang buhay, walang inaargabiyado, malayo sa galit ng ibang tao at ganti ng tadhana.

Ni Alex V. Villamayor
January 3, 2015

No comments: