Friday, February 19, 2016

ANG PAHAYAG NI MANNY

Mula sa isang maiksing pahayag ng isang kilalang tao ay nagkagulo at nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari – si Manny Pacquiao at ang kanyang opinyon tungkol sa pagpapakasal ng magkaparehong kasarian.  Maraming tao pa ang nasangkot sa usapin at marami pang mga kwento ang nahalungkat.  Habang mayroong mga sumasali sa usapin at nagbibigay ng opinyon ay lalo lang magiging masalimuot at tatagal ang usapin dahil bawat isang reaksiyon ng isang nagsalita ay mayroong isa o mahigit pa ang sasalungat, magtatanggol at ipaglalaban ang kinontra at ipinagtanggol.  Ang puno’t dulo lang naman ng usapin na ito ay ang pagsasabi na hindi tama ang pagpapakasal ng magkatulad na kasarian at ang pinaka-ugat ng pagkakamali ay ang paghahambing ng tao sa mga hayop.  Pero dahil sa pagsali ng iba pang mga personalidad ay marami pang ibat-ibang isyu ang nahalungkat, nabuksan at pinagtalunan pati na ang pagkatao ng mga personalidad na sangkot sa usapin.  Sa pagsali ng iba pang mga karakter ay marami pa ang idinamay kahit ang pamilya, mga kaibigan at trabaho ng isat-isa.  Nakakalungkot dahil ganito ba talaga ang tao?

Sa usaping sinimulan ni Manny ay marami ang sumagot, bumatikos, pumuna at may mga sumang-ayon din ngunit marami sa mga kanila ang walang direktang punto o walang kaugnayan sa talagang usapin.  Ang pagsasama ng magkatulad na kasarian lang ang paksa ngunit may mga sumagot tulad ng huwad na pangangaral, pagsasabing ang pagiging ikatlong kasarian ay abnormal at isang sumpa, ang pagkukumpara ng usapin sa mga karumal-dumal na krimen, pagsasabing mas maraming masasamang tao na totoong lalaki at babae, ang pagsiping sa mga bayaran kumpara sa mga LGBT, pulitika, pakikiapid, pagpatay, pagnanakaw, kayamanan,ang kredibilidad ng mga banal na aklat, at ang saloobin ng Santo Papa.  Si Manny ay hindi laban sa mga nasa ikatlong kasarian kundi hindi lang siya sumasang-ayon sa kasal ng magkatulad na kasarian.  Nagkamali lang siya nang ikumpara niya ang mga nasa ikatlong kasarian sa mga hayop na siyang ikinagalit ng iba pang mga kilalang personalidad.  Ngunit kung lalawakan lang natin ang ating isip ay mauunawaan natin na ang ibig lang niyang sabihin ay mas masahol pa sa hayop kung magsasama ang mga nasa magkaparehong kasarian.  At sinabi pa niya na hindi niya hinuhusgahan ang mga tao kundi iyung pagsasama lamang nila.  Ramdam ko ang ipinaglalaban ng LGBT na makakamit kung sila ay legal na maikakasal tulad ng pagkakaroon ng karapatan na mag-ampon ng bata, karapatan sa kanilang naipong kayamanan habang magkasama, iksemsyon sa buwis, benepisyo sa gobyerno o institusyon at iba pa.  Kung tutuusin ay hindi na naman nila kailangan ang basbas ng relihiyon dahil ang mga ipinaglalabang ito ay mga karapatang sibil ngunit mismong sa mga mambabatas ay mayroong hindi nakikita ang pangangailangan ng pagpapakasal ng magkasarian. Ang layunin ng pagpapakasal ay pag-isahin ang dalawang nagmamahalan upang magparami.  Kung ang intensiyon lamang ay upang magparami o maging isa ay sana’y hindi na nagkaroon ng kasal at sa halip ay kasamahin na lamang ang sino mang magustuhan natin sa una, ikalawa, ikatlo o higit pang pagkakataon kahit ngayon, mamaya at bukas.  Walang mali sa paniniwala ni Manny ngunit sa palagay ko ay mali ang pagpili niya ng mga salitang ginamit.  Hindi makatarungan kahit kangino ang maikumpara sa hayop.  Ito ay pambabastos, nakakasakit at pagyurak sa dignidad ng isang tao.  Mahirap kalabanin ang relihiyon ngunit hindi maganda at hindi tama na gamitin ito upang makapanakit ka ng kapwa.

Sa kaganapang ito ay makikita natin kung ano talaga ang tao sa kanilang mga ikinilos at sinabi.  Ang mga tao ay likas na mapanghusga, mapanglibak at mga hindi magpapatalo.  Bawat isa ay gustong siya ang tanghaling may pinapatamang nalalaman, may pinakamagandang sinabi, at ayaw tumanggap ng pagkakamali.  Mayroong mali na ang paniniwala ay sige pa rin sa kapipilit ng opinyon at mayroong masyadong matayog at masakit magbitaw ng mga salita.  Sa mga pangit at mahahalay na salita na ipunukol ng mga tao, sino ngayon ang parang mas masahol pa nga sa mga hayop.  Ang tao ay naturingang may puso, isip, kunsensiya at siyang pinakamataas ng uri ng hayop sa mundo ngunit bakit hindi makayang magpatawad.  Sana ay nagkaroon ng respeto ang bawat isa sa kanyang kapwa.  Kung sana ang bawat nakisali at nagbigay ng kuro-kuro sa usapin ay hindi bumitaw sa pinaka puno’t dulo, hindi lalala ang usapin na ito.  Hindi kasalanan ang mapabilang sa ikatlong-kasarian.  Ang pagkatao nila ay hindi nila pinili, para silang mga ipinanganak na pangkaliwang-kamay (kaliwete) na wala silang magawa kundi gawin ito.  Dahil kung makakapili lang sana ay hindi nila gugustuhin ang habang-buhay na pagkutya at kalungkutan.  Walang mali sa pagiging bakla at lesbiyana bilang isang pagkatao, ang mali sa pagiging sila ay ang pamumuhay o estilo ng buhay nila na hindi ginagawa ng totoong lalaki at babae.

Ang usapin sa pagkatao ng nasa ikatlong kasarian ay sensitibo.  Ang LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) ang tumatayong ulo ng mga nasa kasariang ito na sa matagal nang panahon ay ipinaglalaban na tapusin na ang diskriminasyon laban sa ikatlong kasarian at mabigyan ng mga nararapat na karapatan para sa mga LGBT.  Napakahirap ng pakikipaglabang ito dahil ang unang-unang hadlang sa pakikipaglabang ito ay ang relihiyon.  Nakakalungkot na walang relihiyon sa mundong ito ang nagsasabing tama ang mga ipinaglalaban ng LGBT.  Ang pinakamalaking punto ng relihiyon ay ang sinabing ang lalaki ay para sa babae lamang at ang paulit-ulit na sinasabi ng mga relihiyoso ay dalawa lamang ang nilikha ng Diyos – ang lalaki at babae.  Dahil hayag na kaalaman naman na kasalungat ng relihiyon ang mga Ateista, asahan ng kakampi ng mga LGBT ang suporta ng mga hindi naniniwala sa Diyos.  At dahil ang usaping ito ay kadikit ng relihiyon, nariyan lang ang mga walang pananampalataya na alam naman natin at asahan na nating kokontra.  Ngunit sa akin naman, kung pinili natin na mabuhay nang matuwid at kapag namatay tayo ay nalaman natin na wala naman pala talagang Diyos, mabuti kung ganun dahil nabuhay tayo ng maayos at mabuti.  Ngunit sa kabilang banda kung mayroon naman palang Diyos ay anu pa ba kundi kabayaran ang naghihintay sa atin.

Ni Alex V. Villamayor

February 19, 2016
#MannyPacquiao, #SameSexMarriage, #ViceGanda

No comments: